Allstar

En nyere middeltidlig sort fra Agrico med højt stivelsesudbytte. Har en stivelsesprocent omkring 21-22 pct., og sammen med et godt knoldudbytte giver det en højtydende sort. Der er endnu ikke så mange erfaringer med Allstar, men den udmærker sig ved en tidlighed, der ligner Kardal, og et middelhøjt kvælstofbehov. Pga. af topvækst er den følsom for skimmel i den første halvdel af skimmelsæsonen, hvor der kræves en højere indsats. Når Allstar stopper med at sætte nye blade, bliver den noget nemmere at holde beskyttet mod skimmel. Har fuld resistens mod nematoder af typen Ro1 og 4, dog ikke på Pa, og har en bred resistens bl.a. af broktype 18. Allstar kan anvendes til leveringer i den første halvdel af kampagnen.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 562
Stivelse % 21,9
Stivelse hkg/ha 123
Antal forsøg 5

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 599
Stivelse % 22,7
Stivelse hkg/ha 136
Antal forsøg 8
Første/Seneste forsøgsår 2015/2022

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 650
Stivelse % 22,4
Stivelse hkg/ha 146
Antal forsøg 5
Første/Seneste forsøgsår 2015/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 2
Fremspiring 6*
Lageregnet 5
Sildighed
6
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 240*
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 190*
N-niveau JB 5, kg N/ha 160*
Tørkefølsomhed
6*
Topvækst 5*
Topskimmel 4
Knoldskimmel 5

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

Kommentar:

Skimmelmodtagelig i tilvækstperioden.

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

* = Bygger på få erfaringer.

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 4
Ro 3 4
Ro 4 9
Pa 1 -
Pa 2 6
Pa 3 4
Tolerance overfor nematoder -

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 9
Brok 6 9
Brok 8 -
Brok 18 9

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Knoldegenskaber
Knoldform Rund oval
Skind
Kødfarve Creme
Øjendybde Overfladisk

 

Planteegenskaber
Toptype
Blomsterfarve Hvid
Antal knolde
Virus Y
Bladrulle virus

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante
Antal optællinger af knoldantal
Første/Seneste optællingsår

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning
Risiko for gengroning

 

Lageregenskaber
Spirehvile
Optimal lagertemperatur
Behov for forvarmning

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

 

Forædler: Agrico. Sortsrepræsentant: AKV-Langholt

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.