Avarna

Avarna er en sildig sort, som kan få en stor top. Den kan anvendes på de fleste lokaliteter, og er især udbredt i områder med megen kartoffeldyrkning. Pga. af topegenskaberne skal Avarna gødskes mere moderat, og kvælstoftilførslen bør deles med ca. 60 % ved lægning og den resterende mængde i juni/juli måned. Har gode lageregenskaber og kan langtidslagres. Har fuld nematode- og brokresistens og er ikke så modtagelig for skimmel og bladplet.

Avarna kan anvendes i trængte sædskifter, hvor der skal lagres eller leveres kartofler sent til fabrik.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 525
Stivelse % 21,5
Stivelse hkg/ha 113
Antal forsøg 49

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 543
Stivelse % 21,5
Stivelse hkg/ha 117
Antal forsøg 12
Første/Seneste forsøgsår 2008/2022

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 543
Stivelse % 21,8
Stivelse hkg/ha 119
Antal forsøg 5
Første/Seneste forsøgsår 2008/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 2
Fremspiring 5
Lageregnet 9
Sildighed
8
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 190
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 150
N-niveau JB 5, kg N/ha 120
Tørkefølsomhed
6
Topvækst 8
Topskimmel 6
Knoldskimmel 7

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

Kommentar:

Skal gødskes mere moderat og med delt gødskning, for at hindre for stor top, som kan gå i leje. Derfor skal kvælstoftilførslen deles med ca. 60 % ved lægning og de resterende 40 % i juni/juli måned. Delingen af de 40 % kvælstof kan ske i 2 delinger, for at minimere en for kraftig topvækst.

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 9
Ro 3 9
Ro 4 9
Pa 1 -
Pa 2 9
Pa 3 9
Tolerance overfor nematoder Høj tolerance

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 9
Brok 6 9
Brok 8 9
Brok 18 9

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

 

Knoldegenskaber
Knoldform Rund oval
Skind Gul
Kødfarve Lysegul
Øjendybde Medium

 

Planteegenskaber
Toptype Opret
Blomsterfarve Hvid
Antal knolde Høj
Virus Y Høj
Bladrulle virus

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

Kommentar:

Vær opmærksom på virus, specielt i egen opformering af læggekartofler.

Avarna er forholdsvis taknemmelig at dyrke og opbevare som læggekartoffel. Det er en spiretræg sort, som derfor kan opbevares uden køl, og gerne skal forvarmes inden lægning. Avarna sætter et middelhøjt antal runde og ensartede knolde, hvilket er en fordel når det optimale vækststandsningstidspunkt skal vælges. Kvælstoftilførslen bør være moderat, da toppen ellers bliver for kraftig, og vækststandsningen vanskeliggøres.

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante 13
Antal optællinger af knoldantal 88
Første/Seneste optællingsår 2015/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha 60.000
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha 55
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha 50

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning Ikke-egnet
Risiko for gengroning Middel

 

Lageregenskaber
Spirehvile 8
Optimal lagertemperatur Kræver ikke køl
Behov for forvarmning Skal forvarmes

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

Kommentar:

Vær opmærksom på virus, specielt i egen opformering af læggekartofler.

 

Forædler: Averis. Sortsrepræsentant: KMC.

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.