Avenue

Avenue er en middeltidlig sort, som også trives på bedre jordtyper. Er et oplagt valg til dyrkning på bedre jordtyper, hvor der er behov for tidlig optagning. Her opnår Avenue tidligt et højt udbytte. Sorten har resistens mod nematoder at typen Ro1-4, men ingen resistens mod typen Pa, og har resistens mod broktype 1. Giver et stort knoldudbytte af runde/ovale knolde med et middel stivelsesindhold. Sorten opnår tidligt et højt udbytte og er dermed egnet til levering direkte fra mark gennem hele sæsonen. Har en middel/høj resistens på skimmel, og er mindre modtagelig for bladplet.

Avenue skal anvendes til tidlig levering, eller dyrkes på bedre jord, hvor der er behov for tidlig optagning.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 569
Stivelse % 20,4
Stivelse hkg/ha 116
Antal forsøg 51

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 640
Stivelse % 20,7
Stivelse hkg/ha 132
Antal forsøg 10
Første/Seneste forsøgsår 2012/2022

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 631
Stivelse % 21,2
Stivelse hkg/ha 134
Antal forsøg 5
Første/Seneste forsøgsår 2012/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 2
Fremspiring 4
Lageregnet 4
Sildighed
6
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 230
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 190
N-niveau JB 5, kg N/ha 140
Tørkefølsomhed
6
Topvækst 6
Topskimmel 7
Knoldskimmel 6

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 9
Ro 3 9
Ro 4 9
Pa 1 -
Pa 2 -
Pa 3 -
Tolerance overfor nematoder -

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 -
Brok 6 -
Brok 8 -
Brok 18 -

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Knoldegenskaber
Knoldform
Skind Gul
Kødfarve
Øjendybde

 

Planteegenskaber
Toptype Opret
Blomsterfarve Hvid
Antal knolde
Virus Y Meget høj
Bladrulle virus

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

Avenue sætter mange ensartede knolde, hvilket er en fordel i læggekartoffelproduktionen. Der skal være fokus på skånsom optagning, tørring og generel hygiejne ved håndtering. Avenue bør opbevares på køl eller på lager med god ventilationsstyring. Den skal gødskes moderat, men med baggrund i at den sætter mange knolde, skal der være kvælstof nok til at få gjort knoldene store nok.

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante 14
Antal optællinger af knoldantal 92
Første/Seneste optællingsår 2014/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha 60.000
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha 70
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha 60

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning Egnet
Risiko for gengroning Middel

 

Lageregenskaber
Spirehvile 5
Optimal lagertemperatur 5-6° C
Behov for forvarmning Bør forvarmes

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

 

Forædler: Averis. Sortsrepræsentant: KMC.

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.