Eurogrande

Er en velkendt middel til sen sort med højt stivelsesindhold og udbyttepotentiale. Har en god topvækst, som lukker fint af for ukrudt. Skal gødskes moderat, se anbefaling for kvælstof efter JB-type. Pga. af topvækst er den meget følsom for skimmel i den første halvdel af skimmelsæsonen, hvor der kræves en høj indsats (i risikoperioder nedsættes intervallet mellem sprøjtninger, eller der tilsættes Cymoxanil til skimmelsprøjtningen). Eurogrande stopper med at sætte nye blade, hvorefter den er noget nemmere at holde beskyttet mod skimmel. Er ikke særlig følsom for knoldskimmel, hvorfor lagring kan foregå, hvis skimmel har været kontrolleret. Er dog spirevillig på lager. Har en god bred nematoderesistens, dog karakter 7 på Pa3. Har ikke resistens på broktyperne 8 og 18.

En stivelsessort med stort stivelsesudbyttepotentiale til de senere leveringer, som bl.a. skal konkurrere med Kuras og Stratos.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 570
Stivelse % 21,8
Stivelse hkg/ha 124
Antal forsøg 5

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 632
Stivelse % 22,3
Stivelse hkg/ha 141
Antal forsøg 5
Første/Seneste forsøgsår 2013/2017

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 595
Stivelse % 22,6
Stivelse hkg/ha 134
Antal forsøg 2
Første/Seneste forsøgsår 2013/2017

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 2
Fremspiring 8
Lageregnet 6
Sildighed
7
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 220
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 180
N-niveau JB 5, kg N/ha 150
Tørkefølsomhed
7
Topvækst 7
Topskimmel 4
Knoldskimmel 8

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

Kommentar:

Meget skimmelmodtagelig i tilvækstperioden.

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 9
Ro 3 9
Ro 4 9
Pa 1 -
Pa 2 9
Pa 3 7
Tolerance overfor nematoder Tolerant

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 -
Brok 6 -
Brok 8 -
Brok 18 -

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Knoldegenskaber
Knoldform Rund
Skind Gul
Kødfarve Lysegul
Øjendybde Medium

 

Planteegenskaber
Toptype Opret
Blomsterfarve Hvid
Antal knolde
Virus Y Høj
Bladrulle virus

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante
Antal optællinger af knoldantal
Første/Seneste optællingsår

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning
Risiko for gengroning

 

Lageregenskaber
Spirehvile
Optimal lagertemperatur
Behov for forvarmning

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

 

Forædler: Europlant. Sortsrepræsentant: Karmark.

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.