Kardal

Har været anvendt i mange år som en tidligere stivelsessort, med et højt stivelsesindhold. Kardal kan anvendes på de fleste lokaliteter. En middel til sen sort, som bør gødskes moderat, så den får en naturlig afgroning. Har en opret vækst, og dækker hurtigt jordoverfladen, og giver derved en hurtigt og god konkurrence overfor ukrudt. Skal gerne leveres direkte til fabrik. Kardal har en middel skimmelresistens. Har resistens mod nematoder af typen Ro1-4, og har samtidig en god tolerance for nematoder. Afspiring og kold jord kan give problemer med ynglesyge.

Kardal kan anvendes i sunde sædskifter, hvor der skal leveres kartofler først i kampagnen til fabrik.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 548
Stivelse % 20,5
Stivelse hkg/ha 112
Antal forsøg 54

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha
Stivelse %
Stivelse hkg/ha
Antal forsøg
Første/Seneste forsøgsår

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha
Stivelse %
Stivelse hkg/ha
Antal forsøg
Første/Seneste forsøgsår

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 2
Fremspiring 6
Lageregnet 6
Sildighed
6
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 220
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 180
N-niveau JB 5, kg N/ha 140
Tørkefølsomhed
6
Topvækst 7
Topskimmel 5
Knoldskimmel 7

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

Kommentar:

Kan fuldgødskes ved lægning, og der kan anvendes husdyrgødning. Men overvej en delt gødskningsstrategi, for bedre at ramme det optimale kvælstofniveau.

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 8
Ro 3 8
Ro 4 9
Pa 1
Pa 2 -
Pa 3 -
Tolerance overfor nematoder Tolerant

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 -
Brok 6 -
Brok 8 -
Brok 18 -

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Knoldegenskaber
Knoldform Rund oval
Skind Lysegul-hvid
Kødfarve Hvid
Øjendybde Lav til medium

 

Planteegenskaber
Toptype Opret
Blomsterfarve Hvid
Antal knolde
Virus Y
Bladrulle virus

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

Kommentar:

Vær opmærksom på virus, specielt i egen opformering af læggekartofler.

Kardal er spirevillig og bør derfor opbevares på køl. Opbevares den for varmt, spirer den og skal afspires, hvorved der er risiko for at der kan opstå ynglesyge i partiet, særligt hvis den lægges i kold og våd jord. Den sætter et middelhøjt antal runde og ensartede knolde, og det er en fordel når man skal fastslå vækststandsnings-tidspunktet.  

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante 12
Antal optællinger af knoldantal 98
Første/Seneste optællingsår 2015/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha 65.000
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha 65
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha 50

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning Egnet
Risiko for gengroning Middel

 

Lageregenskaber
Spirehvile 5
Optimal lagertemperatur 3-4° C
Behov for forvarmning Bør forvarmes

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

Kommentar:

Vær opmærksom på virus, specielt i egen opformering af læggekartofler.

 

Forædler: Agrico/Averis. Sortsrepræsentant: AKV-Langholt

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.