Kuras

Meget udbredt stivelsessort, som har stor grad af stabilitet i udbyttet. Kan anvendes på alle lokaliteter, og kan selv på uvandet jord klare sig rimeligt. En middel til sen sort, som bør gødskes moderat, så den får en naturlig afgroning. Har en opret vækst. Plantetal på 40.000 pl./ha. Kuras har en god evne til at kompensere for manglende eller lavere plantetal, hvis den får en lang vækstsæson. Er lageregnet, og har en god knoldskimmelresistens. De senere år er Kuras i højere grad blevet angrebet af skimmel. Har resistens mod nematoder af typen Ro1 og 4, og har samtidig en høj tolerance for nematoder. Har desuden resistens mod broktype 1.

Kuras kan anvendes i sunde sædskifter, hvor der skal leveres eller lagres kartofler fra oktober og frem. Pga. aggressive skimmelracer, skal Kuras svampebehandles intensivt.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 603
Stivelse % 20,1
Stivelse hkg/ha 121
Antal forsøg 158

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 627
Stivelse % 20,1
Stivelse hkg/ha 126
Antal forsøg 33
Første/Seneste forsøgsår 2003/2023

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 594
Stivelse % 20,5
Stivelse hkg/ha 122
Antal forsøg 18
Første/Seneste forsøgsår 2003/2023

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 1-2
Fremspiring 4
Lageregnet 9
Sildighed
7
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 220
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 180
N-niveau JB 5, kg N/ha 120
Tørkefølsomhed
8
Topvækst 8
Topskimmel 4
Knoldskimmel 8

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

Kommentar:

Kan fuldgødskes ved lægning, og der kan anvendes husdyrgødning. Men overvej en delt gødskningsstrategi, for bedre at ramme det optimale kvælstofniveau.

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 -
Ro 3 -
Ro 4 9
Pa 1
Pa 2 -
Pa 3 -
Tolerance overfor nematoder Høj tolerance

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 5
Brok 6 5
Brok 8 -
Brok 18 -

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Knoldegenskaber
Knoldform Rund oval
Skind Gul
Kødfarve Hvid
Øjendybde

 

Planteegenskaber
Toptype Opret
Blomsterfarve Hvid
Antal knolde Medium
Virus Y Meget høj
Bladrulle virus

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

Kuras er nem at dyrke og opbevarer som læggekartoffel. Den er meget spiretræg, og kan derfor sagtens opbevares uden køl, men skal gerne forvarmes inden lægning. Kuras er særligt følsom overfor tørke ved knoldsætning, og kan derfor under tørre forhold ende med af sætte nogle uensartede knolde. Så jordfugt og evt. vanding ved knoldsætning er vigtigt. Kuras er en meget robust sort, som godt kan tåle at blive afspiret, hvis det skulle blive nødvendigt.

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante 12
Antal optællinger af knoldantal 275
Første/Seneste optællingsår 2014/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha 65.000
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha 65
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha 45

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning Egnet
Risiko for gengroning Høj

 

Lageregenskaber
Spirehvile 8
Optimal lagertemperatur Ingen køl
Behov for forvarmning Bør forvarmes

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

 

Forædler: Agrico. Sortsrepræsentant: AKV-Langholt.

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.