Seresta

Seresta er en velkendt tidlig sort som giver et middel stivelsesudbytte. Sorten er spirevillig, men skal gerne forvarmes inden lægning. Afspiring skal undgås. Forholdsvis hurtigt og ensartet fremspiring, men har dog en lidt åben og moderat vækst. Seresta trives bedst på bedre jordtyper eller lavbundsjord med en god vandforsyning, da sorten ikke tåler vandmangel. Giver et udbytte af runde/ovale knolde lidt under middel, men et middel stivelsesudbytte. Sorten har fuld resistens mod de fleste nematode- og broktyper. Dog er tolerancen overfor nematoder forholdsvis lav, og skal ikke anvendes til at rydde op i nematoder.

Seresta skal bruges til den tidlige direkte levering og er i mindre omfang egnet til lagring.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 538
Stivelse % 21,2
Stivelse hkg/ha 114
Antal forsøg 34

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 556
Stivelse % 21,8
Stivelse hkg/ha 121
Antal forsøg 18
Første/Seneste forsøgsår 2003/2022

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 533
Stivelse % 22,4
Stivelse hkg/ha 120
Antal forsøg 10
Første/Seneste forsøgsår 2003/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 3
Fremspiring 7
Lageregnet 5
Sildighed
4
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 250
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 220
N-niveau JB 5, kg N/ha 180
Tørkefølsomhed
3
Topvækst 4
Topskimmel 6
Knoldskimmel 8

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

Kommentar:

Sorten har et højt kvælstofbehov, som gerne må tildeles på engang. Kan også udnytte en stor andel husdyrgødning, eller en god forfrugtsværdi.

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 7
Ro 3 7
Ro 4 9
Pa 1 -
Pa 2 9
Pa 3 8
Tolerance overfor nematoder Svag tolerance

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 9
Brok 6 9
Brok 8 9
Brok 18 9

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

 

Knoldegenskaber
Knoldform
Skind
Kødfarve
Øjendybde

 

Planteegenskaber
Toptype
Blomsterfarve Hvid
Antal knolde
Virus Y Medium-høj
Bladrulle virus Medium

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

Kommentar:

Vær opmærksom på virus, specielt i egen opformering af læggekartofler.

Seresta er for det meste nem at have med at gøre som læggekartoffel. Det sætter et middelhøjt antal runde og ensartede knolde. Seresta er spirevillig og bør derfor opbevares på køl. Den skal gødskes moderat til højt. Toppen på Seresta egner sig ikke til aftopning mm., da den vælter lidt ud til siden. 

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante 12
Antal optællinger af knoldantal 60
Første/Seneste optællingsår 2016/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha 60.000
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha 90
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha 70

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning Ikke-egnet
Risiko for gengroning Lav

 

Lageregenskaber
Spirehvile 4
Optimal lagertemperatur 5-6° C
Behov for forvarmning Intet behov

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

Kommentar:

Vær opmærksom på virus, specielt i egen opformering af læggekartofler.

 

Forædler: Averis. Sortsrepræsentant: KMC.

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.