Stratos

Stivelsessort med potentiale for et højt stivelsesudbytte. Kan anvendes på de fleste lokaliteter, men anbefales ikke på uvandede arealer. En middel til sen sort, som har et højere kvælstofbehov, der bør deles. Er i foråret meget spirevillig, og starter væksten hurtig. Er stødfølsom, og kræver skånsom håndtering. Stratos slipper toppen forholdsvis let, hvorfor den kan optages og leveres tidligere direkte til fabrik. Vær opmærksom på, at Stratos på det tidlige tidspunkt ikke har opnået det fulde udbytte. Har fuld nematoderesistens og høj tolerance, og er i mindre grad skimmelmodtagelig. Er ret spirevillig som læggekartoffel, og afspiring bør undgås.

Stratos anvendes i tætte sædskifter, hvor der skal leveres kartofler direkte til fabrik fra oktober og frem.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 554
Stivelse % 22,0
Stivelse hkg/ha 122
Antal forsøg 91

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 594
Stivelse % 22,2
Stivelse hkg/ha 132
Antal forsøg 12
Første/Seneste forsøgsår 2015/2023

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 583
Stivelse % 23,3
Stivelse hkg/ha 136
Antal forsøg 6
Første/Seneste forsøgsår 2015/2023

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 2-3
Fremspiring 6
Lageregnet 6
Sildighed
7
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 250
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 210
N-niveau JB 5, kg N/ha 160
Tørkefølsomhed
5
Topvækst 5
Topskimmel 7
Knoldskimmel 6

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

Kommentar:

Har et højere kvælstofbehov, og kvælstoftilførslen bør deles med ca. 70 % ved lægning og den resterende mængde i juni/juli måned. Er en spirevillig sort, som kræver skånsom håndtering.

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 9
Ro 3 9
Ro 4 9
Pa 1
Pa 2 9
Pa 3 9
Tolerance overfor nematoder Tolerant

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 8
Brok 6 8
Brok 8 -
Brok 18 -

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Knoldegenskaber
Knoldform Rund
Skind Gul
Kødfarve Hvid
Øjendybde

 

Planteegenskaber
Toptype Middel opret
Blomsterfarve Hvid
Antal knolde
Virus Y Medium-høj
Bladrulle virus Høj

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

Stratos kræver fokus som læggekartoffel. Den sætter et middel antal knolde, som har små “skuldre”, og er derfor ekstra udsat for stødskader. Derfor er det vigtigt at håndtere den så skånsomt som muligt ved optagning, sortering osv. Når opbevaring og håndtering er på plads, er Stratos altid sund i marken, og den er nem at vurdere et optimalt vækststandsningstidspunkt i.

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante 11
Antal optællinger af knoldantal 151
Første/Seneste optællingsår 2015/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha 65.000
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha 85
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha 65

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning Ikke-egnet
Risiko for gengroning Lav

 

Lageregenskaber
Spirehvile 5
Optimal lagertemperatur 5-6° C
Behov for forvarmning Intet behov

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

 

Forædler: Semagri. Sortsrepræsentant: KMC.

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.