Verdi

Verdi anvendes i stigende grad på pulverfabrikken både til direkte levering, og til lagring. Verdi er meget velegnet til langtidslagring da sukkerindholdet, ved korrekt opbevaring, er lavt og stabilt. Sammenlignet med Saturna er Verdi lidt senere, har ca. samme knoldudbytte, men 2-3% højere stivelsesindhold, typisk omkring 20%. Stivelsesudbyttet af Verdi gør at den også i mindre grad kan anvendes til den helt tidlige mellevering og forkampange, fra jorde som ønskes taget op meget tidligt. Har resistens mod nematoder af typen Ro1 og 4, men utilstrækkelig resistens mod Pa-nematodetypen og kartoffelbrok.  Verdi har middel resistens mod virus Y og bladskimmel, men en høj resistens imod knoldskimmel.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 430
Stivelse % 20,1
Stivelse hkg/ha 86
Antal forsøg 39

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 521
Stivelse % 20,6
Stivelse hkg/ha 107
Antal forsøg 5
Første/Seneste forsøgsår 2011/2013

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 479
Stivelse % 20,6
Stivelse hkg/ha 100
Antal forsøg 3
Første/Seneste forsøgsår 2011/2013

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 2
Fremspiring 4
Lageregnet 9
Sildighed
4
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 220
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 200
N-niveau JB 5, kg N/ha 180
Tørkefølsomhed
4
Topvækst 5
Topskimmel 4
Knoldskimmel 6

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

Kommentar:

Forsøg og erfaringer fra praksis har vist gode effekter på stivelsesudbyttet i Verdi ved at dele kvælstofgødningen. Ved delt kvælstoftilførsel kan der tildeles 60-70 % af den totale kvælstofmængde ved lægning og den resterende mængde fra sidst i juni til først i august måned, evt. med 2 gange eftergødning.

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 -
Ro 3 -
Ro 4 9
Pa 1
Pa 2 -
Pa 3 -
Tolerance overfor nematoder -

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 -
Brok 6 -
Brok 8 -
Brok 18 -

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Knoldegenskaber
Knoldform Rund oval
Skind Gul
Kødfarve Creme
Øjendybde Medium til dyb

 

Planteegenskaber
Toptype Middel opret
Blomsterfarve Rød-violet
Antal knolde Medium-høj
Virus Y Medium-høj
Bladrulle virus Medium

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

Verdi er forholdsvis nem at dyrke og opbevare som læggekartoffel. Verdi er rimelig spiretræg, og kan derfor godt opbevares uden køl, men skal gerne forvarmes inden lægning. Den sætter et lavt til middel antal runde knolde. Den kan med fordel delgødskes, for at understøtte ansættelse af lidt flere knolde. Det er vigtigt at det sidste kvælstof ikke tildeles for sent ved dyrkning af læggekartofler, som har en kortere vækstsæson. Vækststandsningen vanskeliggøres generelt, hvis kartoflen er velforsynet med kvælstof. 

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante 11
Antal optællinger af knoldantal 61
Første/Seneste optællingsår 2017/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha 65.000
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha 85
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha 65

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning Ikke-egnet
Risiko for gengroning Middel

 

Lageregenskaber
Spirehvile 7
Optimal lagertemperatur 5-6° C
Behov for forvarmning Bør forvarmes

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

 

Forædler: Solana. Sortsrepræsentant: KMC.

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.