Wotan

Wotan er en nyere dansk stivelsessort fra KMC. Wotan er en sen sort med et stort udbytte potentiale. Stivelsesprocenten ligger normalt på 21-22 % og Wotan sætter mange knolde, hvilket gør det muligt at få et stort udbytte. Wotan kan godt sætte knolde i flere omgange, hvis vækstbetingelserne er til det. Det kan kræve en længere vækstsæson, for at få gjort alle knolde store nok. Derfor er det en god ide at lægge den tidligt.

Wotan har vist sig at være varme/tørkefølsom. Derfor er det vigtigt at anvende sorten på arealer, der kan vandes. Derudover skal Wotan placeres steder, hvor der ikke er behov for nematode- og brokresistens. Den har resistens mod nematoder af typen Ro1 og brok 1.

Sorten har en lav spirehvile, hvilket gør at den kræver køleopbevaring, hvis man vil lave egen opformering af den.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 561
Stivelse % 20,6
Stivelse hkg/ha 116
Antal forsøg 25

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 631
Stivelse % 20,5
Stivelse hkg/ha 130
Antal forsøg 8
Første/Seneste forsøgsår 2012/2020

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 584
Stivelse % 22,0
Stivelse hkg/ha 129
Antal forsøg 2
Første/Seneste forsøgsår 2012/2013

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 1-2
Fremspiring 6
Lageregnet 7
Sildighed
8
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 190
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 150
N-niveau JB 5, kg N/ha 120
Tørkefølsomhed
5
Topvækst 7
Topskimmel 7
Knoldskimmel 6

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

Wotan kan få en kraftig top, og kombineret med en lang vækstsæson kan det være en fordel med delt gødskning, hvor kvælstoftilførslen deles med ca. 70 % ved lægning og den resterende mængde i juni/juli måned.

Det er vigtigt at forbygge imod knoldskimmel sidst på sæsonen, da Wotan kan få knoldskimmel.

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 -
Ro 3 -
Ro 4 -
Pa 1 -
Pa 2 3
Pa 3 -
Tolerance overfor nematoder -

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 -
Brok 6 -
Brok 8 -
Brok 18 -

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Knoldegenskaber
Knoldform Rund oval
Skind Rød
Kødfarve Creme
Øjendybde

 

Planteegenskaber
Toptype
Blomsterfarve Rød-violet
Antal knolde Medium
Virus Y
Bladrulle virus

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante
Antal optællinger af knoldantal
Første/Seneste optællingsår

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning
Risiko for gengroning

 

Lageregenskaber
Spirehvile
Optimal lagertemperatur
Behov for forvarmning

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

 

Forædler: KMC. Sortsrepræsentant: KMC.

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.