Ydun

Ydun er en nyere sen dansk sort fra KMC, som kræver en lang vækstsæson og skal derfor lægges forholdsvis tidlig.  Ydun har en stabil høj stivelsesprocent mellem 23-24 %, og opnår relativ tidligt en høj stivelsesprocent. Den sætter mange knolde, og derfor kræver den tid nok til at gøre alle knolde store.

Ydun har fuld resistenspakke for nematoder af typen Ro1-4, Pa2 og Pa3[8] og broktype 1. Ydun kan dermed anvendes mere bredt også på arealer med nematodeerfaringer. Ydun har en god resistens for både top- og knoldskimmel, og bliver ikke betydeligt ramt af bladplet. Generelt en sund sort. Ydun har en lav spirehvile.

Som udgangspunkt anbefales Ydun til direkte levering i den sidste del af sæsonen, men få erfaringer med lagring, har vist at det i mindre omfang kan lade sig gøre. Vær dog opmærksom på spirevilligheden kan blive en udfordring særligt under varme forhold.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 543
Stivelse % 24,5
Stivelse hkg/ha 133
Antal forsøg 80

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 578
Stivelse % 24,1
Stivelse hkg/ha 139
Antal forsøg 13
Første/Seneste forsøgsår 2013/2023

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 559
Stivelse % 25,1
Stivelse hkg/ha 141
Antal forsøg 5
Første/Seneste forsøgsår 2013/2023

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 2
Fremspiring 5
Lageregnet 6
Sildighed
8
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 220
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 180
N-niveau JB 5, kg N/ha 130
Tørkefølsomhed
7
Topvækst 8
Topskimmel 8
Knoldskimmel 7

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

De foreløbige erfaringer med Ydun er et kvælstofoptimum på ca. 220 kg N på Jb1 på niveau med Kuras. Erfaringer med delt gødskning i Ydun er begrænsede på nuværende tidspunkt.

* = Bygger på få erfaringer.

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 9
Ro 3 9
Ro 4 9
Pa 1
Pa 2 9
Pa 3 8
Tolerance overfor nematoder Svag tolerance

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 -
Brok 6 -
Brok 8 -
Brok 18 -

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Knoldegenskaber
Knoldform Lang oval
Skind Gul
Kødfarve Lysegul
Øjendybde Medium til dyb

 

Planteegenskaber
Toptype Opret
Blomsterfarve Hvid
Antal knolde Høj
Virus Y Høj
Bladrulle virus

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

Ydun sætter “rigtig” mange knolde, og derfor skal man passe på med at sætte den alt for tæt sammen. Ellers risikerer man at knoldene ikke når at blive store nok. Skal gødskes moderat, men der skal være fokus på kvælstofforsyningen, for at få niveau afpasset knoldantallet. Knoldformen i Ydun er for det meste rund/oval, men ofte ses også en noget varierende knoldform. Ydun bør opbevares på køl, da den er spirevillig. Dog vurderes det ikke problematisk at afspire den inden lægning.

Pga. den gode knoldsætning kan der være et behov for delt gødskning, for at sikre knoldene bliver store nok, og samtidig undgå for kraftig topvækst. Det er vigtigt at det sidste kvælstof ikke tildeles for sent ved dyrkning af læggekartofler, som har en kortere vækstsæson.

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante 16
Antal optællinger af knoldantal 95
Første/Seneste optællingsår 2018/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha 55.000
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha 65
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha 45

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning Egnet
Risiko for gengroning Høj

 

Lageregenskaber
Spirehvile 4
Optimal lagertemperatur 5-6° C
Behov for forvarmning Bør forvarmes

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

 

Forædler: KMC. Sortsrepræsentant: KMC.

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.